Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Author Archive

Publicerad: 31 januari, 2022 av Anna Wilkens |

Vi står inför en klimatkris som gör omställningen till ett transporteffektivt samhälle nödvändig. Men hur kan regioner, kommuner och andra organisationer arbeta på regional och lokal nivå för att ställa om och erbjuda gröna transporter till invånaren? Hur får vi till en beteendeförändring som leder till nya, mer hållbara resvanor? Och hur får vi spridning och kan skala upp goda resultat?

Ett sätt som visat sig funka när det gäller att skapa nya transportvanor i vardagen är lokala tester och försök som involverar invånarna. Vi kallar denna typ av tester för lokala mobilitetslabb och de är fokus i ett nytt mobilitetsprojekt.

Inbjudan dialogmöte 8 februari

Har du planer på en grönare transport i din kommun eller organisation de kommande åren? Har du mål för koldioxidminskningar och ändrade transportvanor? Och vill du utveckla nya gröna transporttjänster som invånarna ska använda? Då kan du få verktyg och synergier tillsammans med andra i det nya projektet.

Innovation Skåne, tillsammans med den danska organisationen Gate 21, bjuder in alla intresserade kommuner, företag, regioner, transportföretag, forskningsinstitutioner och leverantörer av transportlösningar att hjälpa till att utveckla framtidens mobilitetslösningar i Greater Copenhagen.

Vilka är era fokusfrågor? Vilka utmaningar och teman skulle ni vilja se att ansökan innehåller? Vi vill gärna höra dina tankar och förslag. Välkommen till ett dialogmöte där vi informerar om idéer och möjligheter att delta i projektansökan. Målet är att under våren samla partners och ta fram en projektansökan för Interreg ØKS nya program. Tillsammans räknar vi med att ha en ansökan klar till juni 2022.

Digitalt dialogmöte 8 februari, 2022
kl 15.00-16.00

Länken går till Gate21:s webbplats för anmälan.

Om projektet och de möjligheter som erbjuds

Det vi bygger skiljer sig genom att vi kopplar ihop lokala labb i en sammanhållen geografi i Greater Copenhagen. Genom att samarbeta och dela med oss av goda lösningar kan vi använda detta som en hävstång för innovation och synergi på transportområdet, ett område där det annars kan vara svårt att lyckas. Målet är att vi i Greater Copenhagen ska kunna demonstrera gröna transportlösningar i 100 labb till 2025.

Lokala transportförhållanden och behov varierar från plats till plats. Därför finns det stora möjligheter för dig att själv definiera vad som specifikt behöver utvecklas med invånarna lokalt. Tanken är att du som partner i projektansökan lägger bud som innehåller ett eller flera mobilitetslabb, i större eller mindre skala. Det kan vara utveckling av lokala bildelningsklubbar, mobilitetsklubbar eller nav, test av elbilar, snabba elcyklar eller utveckling av nya tekniska lösningar. Det kan vara mobilitetspaket för privata hushåll eller för bostadsrättsföreningar. Och det kan vara så att det dyker upp helt andra idéer som behöver testas.

Varmt välkommen till fortsatt dialog den 8 februari!


Innovationsbokslut

Publicerad: 23 december, 2021 av Anna Wilkens |

Innovationsbokslut

En idé blir inte en innovation förrän den faktiskt implementeras, kommer till användning och skapar värde. Det är detta värde vi försöker fånga och mäta i Innovation Skånes årliga innovationsbokslut.

Nyckeltal 2020

Innovation Skånes innovationsbokslut 2020

Under 2020 fokuserade Innovation Skåne på tre övergripande nyckeltal: Hållbar tillväxt, värdeskapande effekt i Region Skånes verksamheter och innovationskapital.

Hållbar tillväxt

Innovation Skåne har under året bidragit till hållbar tillväxt i regionen genom att bidra till cirka 200 nya jobb. Det sker genom olika former av tillväxtstöd till skånska bolag, till exempel genom branschspecifik affärsrådgivning, deltagande i testbäddar, stöd i att hitta finansiering eller potentiella kunder.

Hållbar tillväxt: Jobb inom start-ups där Innovation Skåne haft en positiv påverkan på tillväxten (antalet anställda), enligt bolagen.

Värdeskapande effekt

Innovation Skåne hjälper offentlig sektor i Skåne att skapa bättre tjänster för Skånes invånare, skapa bättre verktyg och arbetsprocesser för medarbetarna och verksamheten samt att höja innovationsförmågan och öka förändringskraften i verksamheten. De innovationsprojekt som Innovation Skåne driver tillsammans med verksamheterna inom Region Skåne, mäts i värdeskapande effekt, i form av ökad kvalitet eller minskade kostnader i verksamheterna. Under 2020 uppskattas denna effekt till 20 miljoner kronor.

Värdeskapande effekt i Region Skånes verksamheter: Effekt beräknad på ökad kvalitet eller minskade kostnader i framförallt hälso- och sjukvård.

Innovationskapital

Nyckeltalet innovationskapital är nytt för 2020. Vi arbetar ständigt med att öka innovationskraften
i Skåne och ett sätt är att attrahera innovationskapital till regionen. Detta kan vara nationellt kapital i form av utlysningar från våra myndigheter, till exempel Vinnova, eller europeiskt kapital via EU-programmen. Under 2020 var Innovation Skåne engagerade i projekt med en samlad total budget på i storleksordningen 400 miljoner kronor. Flera av dessa projekt löper över ett par eller tre år. Av denna budget investerades 83 miljoner kronor under 2020, ett resultat som visar det totala innovationskapitalet för året. Av detta kapital kom hela 69 miljoner kronor Skåne till del.

Innovationskapital: Sammanlagda omfattning Innovation Skånes, med partners, innovationsprojekt under året.