Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Innovationsbokslut

En idé blir inte en innovation förrän den faktiskt implementeras, kommer till användning och skapar värde. Det är detta värde vi försöker fånga och mäta i Innovation Skånes årliga innovationsbokslut.

Innovation Skånes innovationsbokslut 2021

Under 2021 fokuserade Innovation Skåne på tre övergripande nyckeltal: Hållbar tillväxt, värdeskapande effekt i Region Skånes verksamheter och innovationskapital.

Hållbar tillväxt

Innovation Skåne har under året bidragit till hållbar tillväxt i regionen genom att bidra till att cirka 100 nya jobb skapats hos projektdeltagande företag, trots pandemin. Tillväxtstödet till skånska bolag sker till exempel genom branschspecifik affärsrådgivning, deltagande i testbäddar, stöd i att hitta finansiering eller potentiella kunder.

Hållbar tillväxt: Jobb inom start-ups där Innovation Skåne haft en positiv påverkan på tillväxten (antalet anställda), enligt bolagen.

Värdeskapande effekt

Innovation Skåne hjälper offentlig sektor i Skåne att skapa bättre tjänster för Skånes invånare, skapa bättre verktyg och arbetsprocesser för medarbetarna och verksamheten samt att höja innovationsförmågan och öka förändringskraften i verksamheten. De innovationsprojekt som Innovation Skåne driver tillsammans med verksamheterna inom Region Skåne, mäts i värdeskapande effekt, i form av ökad kvalitet eller minskade kostnader i vårdprocesser. Under 2021 uppskattas denna värdeskapande effekt till minst 20 miljoner kronor.

Värdeskapande effekt i Region Skånes verksamheter: Effekt beräknad på ökad kvalitet eller minskade kostnader i framförallt hälso- och sjukvård.

Innovationskapital

Vi arbetar ständigt med att öka innovationskraften i Skåne och ett sätt är att attrahera innovationskapital till regionen. Detta kan vara nationellt kapital i form av utlysningar från våra myndigheter, till exempel Vinnova, eller europeiskt kapital via EU-programmen. Under 2021 var Innovation Skåne engagerade i projekt med en samlad total budget på i storleksordningen 400 miljoner kronor. Flera av dessa projekt löper över ett par eller tre år. Av denna budget investerades 91 miljoner kronor under 2021, ett resultat som visar det totala innovationskapitalet för året. Av detta kapital kom hela 71 miljoner kronor Skåne till del.

Innovationskapital: Sammanlagda omfattning Innovation Skånes, med partners, innovationsprojekt under året.