Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0
Innovation för Skåne och världen
Ta reda på mer

Om oss

Skåne och världen står inför stora samhällsutmaningar på flera områden. För att möta dem krävs nya lösningar, innovation. I Skåne har vi dessutom låg jobbtillväxt. Därför jobbar vi för att möta globala utmaningar med skånsk innovationskraft.

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för vår omvärld, för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov.

När vi med innovation bidrar till utvecklingen av Skåne bidrar vi också till att utveckla skånska innovationer som kan få spridning i vår omvärld. Om omvänt, när vi stödjer skånska innovationer i sin tillväxt och vilja att växa internationellt, kan vi också dra nytta av innovationerna här hemma. Behoven är nämligen många gånger desamma i Skåne och vår omvärld.

SKÅNSK INNOVATIONSKRAFT GÖR HÅLLBAR SKILLNAD I VÄRLDEN

INNOVATION SKÅNES VISION

Vi är verkstad

En idé blir inte en innovation förrän den faktiskt implementeras och skapar nytta. Därför jobbar vi alltid för att se till att det vi gör faktiskt kommer till användning och skapar just nytta. Vi är verkstad. Vi får det att hända, på riktigt.

Allt vårt arbete tar avstamp i våra fyra kärnkompetenser, och kombinationen av dessa gör oss unika i innovationssystemet.

Innovationsledning: Vårt verktyg för att leda innovation och utveckling av framtidens välfärdstjänster.

Tillväxt- och affärskunskap: Vår personal har lång och bred erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor och känner väl till utmaningarna – och möjligheterna – i exempelvis regelverk, organisationskultur och marknaden.

Testbäddar: Vi bygger upp testbäddar inom de områden vi arbetar för att helt enkelt kunna testa och utprova nya lösningar och arbetssätt utifrån till exempel tekniska, kliniska, legala och organisatoriska parametrar.

Nätverksbyggande: Vi etablerar nätverk där vi samlar alla relevanta intressenter inom ett specifikt område, till exempel startups, näringsliv, offentliga aktörer, akademi, finansiärer och invånare. Våra omfattande nätverk ger oss många samarbetsmöjligheter i större projekt och en möjlighet till en bred omvärldsbevakning som säkerställer att vi nyttjar det som redan utvecklats och fungerar.

Läs mer

Tre innovations-områden

Vi fokuserar vårt arbete i tre innovationsområden: hälsa, foodtech och mobilitet. Vi har tidigare jobbat inom andra områden, och kan i framtiden komma att jobba i helt nya områden. Vi analyserar löpande möjligheterna för var vi med vår kompetens kan bidra och göra nytta, i det arbetet utgår vi från fem kriterier. För att vi ska ta oss an utmaningarna på ett specifikt innovationsområde, måste alla fem kriterier vara uppfyllda.

  • Regionalt samhällsbehov: Det ska finnas ett angeläget och olöst behov i det offentliga systemet i Skåne som kan lösas med innovation. 
  • Global efterfrågan: Det ska finnas ett angeläget och olöst globalt behov eller efterfrågan så att de företag eller lösningar som tas fram i Skåne kan växa internationellt. 
  • Kompetens i regionen: Det ska finnas regional kompetens som kan adressera behoven inom området. Kompetensen i regionen behöver inte vara fullständig men tillräckligt hög för att tillsammans med andra intressenter driva utvecklingen framåt.  
  • Entreprenöriellt driv: Det ska finns personer och organisationer som verkar för att ta fram nya lösningar som möter behovet och utvecklar framgångsrika verksamheter. 
  • Rätt tajming: Det ska finnas behov och efterfrågan på marknaden i rimlig tid, max fem år bort. Behovet ska inte redan vara framgångsrikt löst. Innovationerna ska ha chans att konkurrera internationellt. 

Med andra ord: Vi tar oss an utmaningar där ingen annan ännu etablerat lösningar, produkter eller system som framgångsrikt löser behoven. 

Vi använder samma fem kriterier när vi beslutar om vilka projekt vi ska driva eller delta i. 

För att säkerställa att vi tar oss an rätt utmaningar, och därmed rätt innovationsområden och rätt projekt, jobbar vi löpande med omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen säkerställer att vi fortsatt är pionjärer inom de områden vi verkar, och att vi utnyttjar det som redan visat sig fungera. Vi håller oss uppdaterade om utvecklingen inom de branscher vi arbetar, hälsa- och sjukvård, livsmedel och mobilitet, och bevakar exempelvis tekniktrender, internationella föregångare och fungerande lösningar.  

Läs mer

Samarbete i gränslandet 

Innovation Skåne jobbar aldrig ensamt. I allt vi gör jobbar vi tillsammans med nyckelpersoner i offentlig sektor och privat näringsliv. Vi jobbar också återkommande med övriga innovationssystemet och med akademin. 

Det är i gränslandet mellan det offentliga och det privata vi har vår unika position. Vi har gedigen erfarenhet av att jobba i både just offentliga verksamheter och i privat näringsliv och förstår utmaningarna och möjligheterna på båda sidor. All erfarenhet visar att de båda sidorna behöver varandra och att det är när vi jobbar tillsammans som vi når de bästa och mest hållbara resultaten som gynnar både Skånes invånare och ser till att skånsk innovationskraft kan ta sig ut i världen. Positionen i gränslandet mellan det offentliga och det privata ger Innovation Skåne en handlingskraft som är ovanlig för offentliga verksamheter. 

Att jobba tillsammans med andra säkerställer också hållbarheten i vårt arbete. Det behöver finnas aktörer som kan förvalta och driva vidare de innovationer vi bidragit till att ta fram. För när vi nått våra mål i ett projekt eller innovationsområde, så lämnar vi för att ta oss an nya utmaningar. Och då behöver det finnas företag och organisationer som driver det som vi gemensamt utvecklat vidare. 

Region Skånes innovationsbolag 

Innovation Skåne är ett helägt dotterbolag till Region Skåne. Verksamheten har en grundfinansiering från ägaren Region Skåne som möjliggör bolagets existens. Men grundfinansieringen möjliggör också att Innovation Skåne kan attrahera externt innovationskapital från offentliga aktörer i Sverige och EU. Varje verksamhetsår mer än dubblas grundfinansieringen genom inflöde av externt innovationskapital till Skåne genom Innovation Skåne. Förmågan att attrahera externa medel är avgörande för att vi ska kunna nå våra mål. 

Förutom att attrahera innovationskapital tillskansar vi oss själva och Skåne också ett betydande kunskapskapital. Vår löpande omvärldsbevakning och interaktion med vår omvärld gör att vi hela tiden är uppdaterade på den senaste tekniken, nya produkter och tjänster samt nya arbetssätt och system. Vi är väl placerade att såväl arbeta för att attrahera relevanta företag och deras lösningar till Skåne som att dela de kunskaper som vi får till oss med offentliga och privata verksamheter i regionen. Att återkommande blicka ut i världen och inhämta kunskap till Skåne är, precis som i fallet med innovationskapitalet, avgörande för att vi ska kunna nå våra mål. 

Vår värdegrund 

Det är inte bara viktigt att vi når våra mål, också hur vi gör det spelar roll. Därför är våra kärnvärden viktiga, det är dem som beskriver, utmanar och inspirerar oss. Kärnvärdena genomsyrar hela vår organisation och vårt sätt att jobba. Allt vi företar oss ska präglas av pionjärskap, partnerskap och professionalitet. Vi är…

  • Pionjärer: Vi tar oss an utmaningar där lösningarna ännu inte finns. Vi är nyfikna, modiga och ger oss gärna ut i det okända. Vi är pionjärer som älskar innovation.
  • Proffs: Vi vägleder och utvecklar skånsk innovationskraft, och vi gör det med ledande kunskap om innovation. Vi visar ödmjukhet och respekt för vårt uppdrag.
  • Partners: Vi samverkar med startups och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för att skapa gränsöverskridande lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi är lyhörda och har tillit till våra samarbetspartners och varandra.

Innovation i Skåne 

Innovation Skåne bildades 2015, men föregångare till bolaget har rötter mycket längre tillbaka i tiden än så. Och Skånes historia som en betydande region för innovation sträcker sig än längre tillbaka i tiden. I Skåne har världsledande teknik och företag som Zoégas, TetraPak, ProViva, Absolut Vodka, Gambro med den konstgjorda njuren, det medicinska ultraljudet och Bluetooth-tekniken sitt ursprung. På senare år har regionen fostrat företag som Massive Entertainment, Oatly, Hövding och Joint Academy. 

I Skåne finns globalt ledande teknikbolag, nytänkande startups, världsledande forskning och ett stödjande innovationssystem. Tillsammans med individers brinnande entreprenörskap och innovationskraft har det gjort att Skåne utvecklats till en av världens mest innovativa regioner. Så sent som 2021 rankades Skåne som den nionde mest innovativa regionen i EU i en rapport från EU-kommissionen, tätt bakom regioner som Berlin och Köpenhamn. Trots det står Skåne med flera olösta samhällsutmaningar och en alltför låg jobbtillväxt. Innovationsarbetet fortsätter.