Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Green Mobility Shift

Ta reda på mer

I Green Mobility Shift utvecklar vi en samverkansmodell där vi sätter ljuset på invånarnas behov och resebeteenden. Modellen ska underlätta en samhällsomställning mot en mer hållbar och demokratisk mobilitet i Öresund.  

Trots klimatkrisen fortsätter utsläppen från transportsektorn att öka. Därför behöver vi främja utvecklingen av en mer attraktiv och hållbar mobilitet där människor efterfrågar och använder aktiva, delade och kollektiva transporter. Tidigare projekt, som Mobilitet på Tvärs och Framtidens Intelligenta Mobilitet har visat att det inte räcker att bara införa ny teknik och infrastruktur – vi måste också arbeta behovsorienterat och strukturerat med invånarnas resebeteende. I arbetet med resebeteendeförändring och hållbar mobilitet behöver människan och dess behov stå i fokus.  

EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MODELL FÖR ÖRESUND 

Tillsammans med Gate 21 och ett stort antal aktörer i Öresundsregionen utvecklar vi en dansk-svensk modell, kallad SHIFT. Modellen ska underlätta medborgarnas omställning till hållbar mobilitet genom ett fokus på visionsorienterad planering och medborgarinvolverande insatser. Den nya modellen skiljer sig från traditionell transportplanering, som vanligtvis utgår från befintliga transportbehov och tillhandahåller infrastruktur som matchar det, s.k. “predict-and-provide”. SHIFT-modellens målsättningar utgår istället från en framtidsvision. Modellen fokuserar på skapandet av en samverkansmodell som ska underlätta samhällsomställningen mot en mer hållbar och demokratisk mobilitet. 

SHIFT-modellen grundar sig i det europeiska ramverket Avoid-Shift-Improve (A-S-I), en strategisk ansats inom hållbar mobilitetsplanering. Den ger vägledning i hur vi i arbetet med hållbar mobilitet kan gå till väga för att minska koldioxidutsläpp, trängsel, och få fler att välja hållbara transporter.  

KONKRETA ERBJUDANDEN TESTAS MOT VERKLIGA BEHOV

Under tre år kommer projektpartnerskapet att samarbeta för att skapa metoder för medborgarinvolvering för att påverka invånarnas transportval; detta genom att identifiera behovet av en mer omfattande planeringsprocess hos kollektivtrafikaktörer och regioner, integrera den senaste forskningen om resebeteende i praktiska metoder och sedan utvärdera dessa metoder i konkreta erbjudanden som testas mot verkliga behov. Testerna kommer att fokusera på tre olika målgrupper: pendlare till och från arbetsplatser, resande till skola och fritidsaktiviteter samt resande från och till knutpunkter. 

CASE: SUPERCYKELVÄGAR

Nästan hälften av alla invånare i Skåne har mindre än 30 minuters cykelväg till sin arbetsplats. Trots det visar Region Skånes publikation Skåneanalysen att endast 10 % av dem väljer att cykla. Att skapa bättre förutsättningar för fler att använda cykeln vid arbetspendling har stor potential att minska transportsektorns klimatutsläpp och förbättra folkhälsan.  

Supercykelvägar är ett befintligt koncept som arbetats fram av Region Skåne tillsammans med Trafikverket och flertalet kommuner. Arbetet handlar främst om att rusta upp och anpassa viktiga cykelstråk för att underlätta pendling. I Green Mobility Shift samarbetar Region Skåne och Innovation Skåne kring supercykelvägarna, men med ett annat fokus: beteendeförändringar. Supercykelvägarna är ett av åtta case där invånarna involveras i att testa gröna transportformer i vardagen. Tidigare erfarenhet visar att vi är mer benägna att ändra våra resvanor om vi har varit med och utvecklat lösningar som passar för den specifika platsen och där vi själva har testat hur en ny transportform kan fungera i vår vardag. 

I caset kommer vi att arbeta med ett antal supercykelvägar i Skåne. Samtidigt som vi i ett antal tester utforskar nya, effektiva metoder för att förändra människors resebeteenden på en systemförändrande nivå, adderar vi värde till Region Skånes befintliga arbete. Det gör vi i nära samarbete med invånare, kommuner och föreningsliv samt arbetsplatser belägna nära stråken.  

DE GLOBALA MÅLEN

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som bland annat innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 

I Green Mobility Shift bidrar vi till att uppfylla följande mål:

Mål 3: god hälsa och välbefinnande. Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 11: hållbara städer och samhällen. Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

PROJEKTET I KORTHET

Namn:  Green Mobility Shift 

Mål: Utveckla en gränsöverskridande samverkansmodell som ska underlätta samhällsomställningen mot en mer hållbar och demokratisk mobilitet i Öresund.

Tidsperiod: 1 augusti 2023 – 31 juli 2026 

Projektpartners: Gate 21, Innovation Skåne, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Lunds universitet/K2, Skånetrafiken, Movia, Region Skåne, Region Sjælland, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Danmarks Idrætsforbund, Gladsaxe Kommune, Röstånga Tillsammans, Sjöbo Kommun, Vallensbæk Kommune.  

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Therése Olofsson

Innovationsledare, Mobilitet
0738 512 954