Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0
Mobilitet

Mobilitet på tvärs

Öresundsbron
Ta reda på mer

Om projektet

Mobilitet på Tvärs arbetar för att förändra och förbättra den gröna mobiliteten i Greater Copenhagen. Det handlar bland annat om att säkerställa en geografiskt sammanhängande arbetsmarknad, stödja livet på landsbygden och att minska transporternas koldioxidutsläpp.

I projektet Mobilitet på Tvärs har 17 danska och svenska partners, bestående av kommuner, regioner, universitet och innovationsaktörer, gått samman i ett interregionalt projekt som ska förändra transporterna i Greater Copenhagen. Projektet främjar grön mobilitet för medborgare med nya mobilitetslösningar, såsom bildelning, samåkning och nya höghastighetscyklar, för att stödja tillgängligheten i och mellan områden i hela Greater Copenhagen. Projektet arbetar för att stärka samverkan mellan olika transportslag, över kommunala och nationella gränser och på tvärs av land och stad.

Det ska vara enkelt att välja grön transport

I Greater Copenhagen ökar biltrafiken och även koldioxidutsläppen från transporter. Projektet vill bana väg för att medborgare i hela regionen ska kunna välja gröna transporter i vardagen.

Många nya lösningar såsom bildelning, samåkning, elcykel-pooler, höghastighetscyklar och bättre kombinationsresor växer fram, men det krävs insatser att sprida och stödja de nya lösningarna utanför de större städerna där det inte finns ett kommersiellt marknadsunderlag. Projektet försöker initialt introducera fler av dessa lösningar i nya områden genom att involvera invånarna och tillsammans skapa nya lösningar. Detta gör Mobilitet på Tvärs unikt. Baserat på implementeringen kommer parterna i projektet att konceptualisera alla lösningar så att de kan spridas och skalas upp i andra städer och samhällen.

TEMAN

Projektet arbetar med följande teman:

 • Hållbar mobilitet på landsbygden i Living Labs
  Vi testar och skapar mobilitetslösningar i Living Labs i nära samverkan med medborgarna.
 • Nya mobilitetslösningar i och utanför större städer
  Vi skapar bättre tillgänglighet till kollektivtrafik, med till exempel cykelpooler och elsparkcyklar, och bättre kombination mellan elbil och tåg genom att bland annat ökade laddningsmöjligheter vid stationer.
 • Samåkning på tvärs av stad och land
  Ett tema vi måste främja för bättre användning av bilar i framtiden som går på tvärs över den fysiska geografin.
 • Framtidens trafikanter
  Ett tema som kompletterar övriga teman. Här undersöker vi hur unga människor, som är mer öppna och mottagliga för förändring, kan lösa sina transporter på ett hållbart sätt.

För att säkerställa uppskalning av nya mobilitetslösningar, som implementeras i projektet, kommer projektet att särskilt fokusera på att bygga kunskap och dela erfarenheter mellan aktörer inom transportområdet i Mobility Forum – Greater Copenhagen och ett Regionalt Mobility Center, som visar upp de senaste mobilitetslösningarna.

SKALBARA KONCEPT 

Projektet förväntas resultera i sex skalbara koncept inom nya gröna mobilitetslösningar och tjänster:

 • First/last mile koncept
  Konceptet består i att skapa fler förutsättningar för invånare på landsbygden att nyttja kollektivtrafik så att de inte är beroende av att köra i egen bil.
 • Samåkning
  Syftet är att fylla transportmedlet med passagerare, så att transportmedlets fulla kapacitet nyttjas och minskar trängseln på vägarna.
 • Koncept för kombination av elbil/tåg
  Det ska vara lättare att transportera sig till tågstationerna med bland annat elbil. Därför måste fler laddstationer installeras på stationerna så att det blir lättare för medborgarna att använda elbil.
 • Koncept för kombinationsresor
  Det ska vara lättare för medborgarna att kombinera sin resa, så det är mer attraktivt att välja gröna mobilitetslösningar framför att köra i egen bil.
 • Koncept för grönt transportpaket för medborgarna
 • Koncept för framtidens trafikanter
  De unga är framtidens trafikanter. Det är viktigt att fokusera på deras transportvanor så att vi kan skapa hållbara mobilitetslösningar som möter deras behov, nu och i framtiden.

Publikation: Mobilitet i vardagen

Publikationen ”Mobilitet i vardagen” (pdf) är ett uppslagsverk av case och koncept genomförda i projektet Mobilitet på Tvärs, och del i slutrapporteringen av projektet. Den är till för kommuner och andra med intresse för hållbara vardagstransporter att ta inspiration och lärdomar från, och att sprida vidare!

Projektet i korthet

Namn: Mobilitet på tvärs

Mål: Projektet ska förbättra den gröna mobiliteten i Greater Copenhagen, bland annat genom att implementera nya mobilitetslösningar och skala upp lösningar på tvärs över landsbygd och stad.

Tidsperiod: Projektet pågår mellan april 2020 – september 2022

Projektpartners: Svenska kommuner: Sjöbo, Tomelilla och Lund. Danska kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde och Lejre. Andre aktörer: Region Hovedstaden, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet och DTU Diplom

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

Mobility Forum

Mobility Forum Greater Copenhagen
Mobility Forum är ett samarbetsforum och en del av projektet Mobilitet på Tvärs. Forumet ger offentliga myndigheter, privata företag, akademi och expertorganisationer en möjlighet att dela praktisk kunskap och erfarenheter om mobilitetsprojekt och -tjänster. Det skapar förutsättningar för att skapa nya samarbeten och skala upp goda mobilitetslösningar. Målet är att arbeta för att göra det enkelt för alla i Greater Copenhagen att välja att resa med gröna transporttjänster.

Vill du vara med i Mobility Forum?
För att säkerställa att medborgarnas vardagsresande är enkelt och tillgängligt är det viktigt att aktörerna arbetar tätt tillsammans, därför samlar vi aktörer på tvärs av projekt, transportslag, stad och land och på tvärs över Öresund. Tillsammans i Mobility Forum skapar vi hållbar, sammanhängande rörlighet för invånarna i Greater Copenhagen.

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Malin Larsson

Innovationsledare, Mobilitet
0702 107 858