Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Mobilitet på tvärs

Öresundsbron
Ta reda på mer

Om projektet

Mobilitet på Tvärs arbetade för att förändra och förbättra den gröna mobiliteten i Greater Copenhagen. Det handlade bland annat om att säkerställa en geografiskt sammanhängande arbetsmarknad, stödja livet på landsbygden och att minska transporternas koldioxidutsläpp.

I projektet Mobilitet på Tvärs gick 17 danska och svenska partners, bestående av kommuner, regioner, universitet och innovationsaktörer, samman i ett interregionalt projekt med ambitionen om att förändra transporterna i Greater Copenhagen.

Genom att introducera flera gröna mobilitetslösningar – såsom bildelningsalternativ, samåkningsappar, och nya höghastighetscyklar – i nya geografier, har projektet bidragit till ett främjande av grön mobilitet för Greater Copenhagens invånare. Nytt för detta projekt, i jämförelse med tidigare Interreg-projekt, är att allt har gjorts i samverkan med invånarna själva. Detta gör Mobilitet på Tvärs unikt, i jämförelse med tidigare Interreg-projekt. Med fokus på samverkan mellan olika transportslag, över kommunala och nationella gränser och på tvärs av land och stad, har projektet också bidragit till ökad tillgänglighet mellan Greater Copenhagens olika områden.

Det ska vara enkelt att välja grön transport

I Greater Copenhagen ökar biltrafiken och även koldioxidutsläppen från transporter. Transportsektorn är en av de sektorer där vi fortfarande har en lång väg att gå när det kommer till den gröna omställningen.

Många nya lösningar såsom bildelning, samåkning, elcykel-pooler, höghastighetscyklar och bättre kombinationsresor växer fram, men det krävs insatser att sprida och stödja de nya lösningarna utanför de större städerna där det inte finns ett kommersiellt marknadsunderlag. Därför har partnerna i projektet, utifrån sina egna implementeringar av olika slag, konceptualiserat helhetslösningarna så att de kan spridas och skalas till andra städer.

TEMAN

Projektet har arbetat med följande teman:

 • Hållbar mobilitet på landsbygden i Living Labs
  Där vi har testat och skapat mobilitetslösningar i Living Labs i nära samverkan med medborgarna.
 • Nya mobilitetslösningar i och utanför större städer
  Där vi har skapat bättre tillgänglighet till kollektivtrafik, med till exempel cykelpooler och elsparkcyklar, och bättre kombination mellan elbil och tåg genom att bland annat ökade laddningsmöjligheter vid stationer.
 • Samåkning på tvärs av stad och land
  Där vi jobbat för att främja en bättre användning av bilar, som i framtiden går på tvärs över den fysiska geografin.
 • Framtidens trafikanter
  som har fokuserat på hur unga människor, som är mer öppna och mottagliga för förändring, kan lösa sina transporter på ett hållbart sätt.

För att säkerställa uppskalning av nya mobilitetslösningar, som implementerats i projektet, har det varit ett särskilt fokus på att bygga kunskap och dela erfarenheter mellan aktörer inom transportområdet i Mobility Forum – Greater Copenhagen och ett Regionalt Mobility Center, som visar upp de senaste mobilitetslösningarna.

SKALBARA KONCEPT 

Projektet resulterade i åtta skalbara koncept, som fungerar som guider eller instruktionsmanualer, för implementeringen av nya gröna mobilitetslösningar och tjänster. Du hittar varje koncept här.

 • Bildelningssystem i mindre städer
  Guide till hur man får invånarna i en stad att samåka i högre grad, och att bara välja att resa ensam i privatbilen när de verkligen behöver det.
 • Gratisbussar på landsbygden
  Guide till hur man skapar och underhåller en attraktiv kollektivtrafik på landsbygden.
 • Mobilitetskampanj för barn och unga
  Guide till hur man kan skapa engagemang för ungdomar, så att de väljer gröna transportmedel till skolan.
 • Living Labs på landsbygder
  Guide till hur man skapar engagemang kring gröna transportvanor och utvecklar nya lokala mobilitetslösningar.
 • Koncept för grönt transportpaket för medborgarna
  Guide till hur man skapar nya transportvanor och goda gröna transportupplevelser hos medborgare i mindre orter.
 • Samåkningsinsats på gymnasieskolor
  Guide till hur man skapar motivation bland unga att köra grönt och att samåka till skolan.
 • Utlåning av elcyklar i byar och mindre tätorter
  Guide till hur man skapar fler vardagscyklister, även utanför storstäderna.
 • Samåkningskampanj på arbetsplatsen
  Guide till hur man planerar och genomför ett samåkningsinitiativ på arbetsplatsen

Publikation: Mobilitet i vardagen

Publikationen ”Mobilitet i vardagen” (pdf) är ett uppslagsverk av case och koncept genomförda i projektet Mobilitet på Tvärs, och del i slutrapporteringen av projektet. Den är till för kommuner och andra med intresse för hållbara vardagstransporter att ta inspiration och lärdomar från, och att sprida vidare!

Projektet i korthet

Namn: Mobilitet på tvärs

Mål: Projektet hade som mål att förbättra den gröna mobiliteten i Greater Copenhagen, bland annat genom att implementera nya mobilitetslösningar och skala upp lösningar på tvärs över landsbygd och stad.

Tidsperiod: Projektet pågick mellan april 2020 – september 2022

Projektpartners: Svenska kommuner: Sjöbo, Tomelilla och Lund. Danska kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Slagelse, Roskilde och Lejre. Andre aktörer: Region Hovedstaden, Gate 21, Mobile Heights, Concito, 4-Leaf Consulting, Movia, Roskilde Universitet och DTU Diplom

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

Mobility Forum

Mobility Forum Greater Copenhagen
Mobility Forum är ett samarbetsforum och en del av projektet Mobilitet på Tvärs. Forumet ger offentliga myndigheter, privata företag, akademi och expertorganisationer en möjlighet att dela praktisk kunskap och erfarenheter om mobilitetsprojekt och -tjänster. Det skapar förutsättningar för att skapa nya samarbeten och skala upp goda mobilitetslösningar. Målet är att arbeta för att göra det enkelt för alla i Greater Copenhagen att välja att resa med gröna transporttjänster.

Vill du vara med i Mobility Forum?
För att säkerställa att medborgarnas vardagsresande är enkelt och tillgängligt är det viktigt att aktörerna arbetar tätt tillsammans, därför samlar vi aktörer på tvärs av projekt, transportslag, stad och land och på tvärs över Öresund. Tillsammans i Mobility Forum skapar vi hållbar, sammanhängande rörlighet för invånarna i Greater Copenhagen.

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Malin Larsson

Innovationsledare, Mobilitet
0702 107 858