Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Stärkt egenvårdsförmåga vid kronisk njursvikt

En kvinna sitter på stranden och tittar på havet, hon har en smart klocka runt handleden
Ta reda på mer

Projektet har som målsättning att bidra till minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet vid kronisk njursvikt genom ett förbättrat stöd för egenvård. Kronisk njursvikt ställer höga krav på anpassning av levnadsvanor i kombination med läkemedel för att bromsa försämringen av njurfunktionen. Ordinationerna är individanpassade och varierar beroende på graden av njurfunktionsnedsättning samt var individen befinner sig i sitt sjukdomsförlopp, vilket gör vården komplex.

I samverkan med patienter och vårdpersonal sker utveckling och utvärdering av en digital lösning sammansatt av en rad stödfunktioner för ett tvärdisciplinärt stöd syftande till att motivera patienter och underlätta måluppfyllelse av överenskomna ordinationer, en avgörande faktor för att uppnå god livskvalitet både på kort och lång sikt. Att patienter tar ett större eget vårdansvar gör också vården mer samhällsekonomiskt hållbar.

Vidare syftar projektet till att öka kunskaperna hos såväl näringsliv som offentliga verksamheter för att i trygga samarbetsmodeller mellan privata och offentliga aktörer, exempelvis Spelplanen, föra en dialog som förbättrar resultatet av upphandlingen men som inte står i konflikt med framtida konkurrensutsättning och införande. Kunskapshöjningen ökar möjligheten att den framtagna lösningen upphandlas och implementeras.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: 3MaKS (Målsättning, Motivering och Mätning vid Kronisk Sjukdom)

Mål: Minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet för personer med kronisk njursvikt

Finansiärer: Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och CivicTech.

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2021 och januari 2023, ett delprojekt avslutas i januari 2022

Partners

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Magnus Wallengren

Innovationsledare, Hälsa
0766 102 242

Ulrika Björck

Innovationsledare, Hälsa
0733 931 813