Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

InnoTech – TaskForce

Ta reda på mer

Om projektet

Projektet InnoTech – TaskForce har som mål att överbrygga klyftan mellan kommunernas behov och den tekniska expertis och lösningar som finns tillgängliga eller kommer att finnas på marknaden inom överskådlig framtid. Syftet är att underlätta uppskalning och anpassning av olika digitala lösningar för att nå en bredare publik.

För att klara den gröna omställningen behöver Öresundsregionens kommuner och regioner digitaliseras. Potentialen är enorm, och efterfrågan för nya digitala lösningar ökar konstant. Samtidigt finns det en rådande brist på standarder för dessa lösningar, vilket försvårar uppskalning och smart digitalisering.

Kommuner och regioner har idag svårt att använda de tekniker som kan stödja deras arbete med grön omställning på grund av brist på resurser och kompetens. För att lösa detta behövs en samarbetsarena där olika aktörer kan arbeta tillsammans i breda konstellationer. Därför utvecklas konceptet för en tvärregional arena över nationsgränserna Sverige/Danmark – en s.k. taskforce, som ska ge stöd och lösa konkreta tekniska frågor i enlighet med nationella och europeiska ramar och mål. I InnoTechs TaskForce etableras och görs taskforcen operativ, så att den på sitt sätt kan tillföra värde till flera kommuner och regioner, till forskning, akademi och företag – oavsett om de är i Danmark eller Sverige. 

EN ARENA FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Genom samarbete över nationsgränserna mellan Danmark och Sverige kan företag erbjuda sina produkter och tjänster till en bredare kundbas och samtidigt öka sin konkurrenskraft. Dessutom främjar samarbetet forskningssynergier och hållbar utveckling i regionen. Att ta fram gemensamma lösningar minskar också antalet olika lösningar i regionen. Företag kan därför anpassa sina produkter till flera marknader samtidigt, vilket också underlättar för kommuner att kopiera goda exempel. På så sätt får kommuner och regioner i både Danmark och Sverige tillgång till bättre processer och en större mängd hållbara lösningar, vilket i sin tur främjar den hållbara utvecklingen i hela regionen. 

VERKLIGA UTMANINGAR, KONKRETA LÖSNINGAR

Taskforcen kommer att arbeta med lämpliga verktyg och metoder för att skapa robusta och skalbara lösningar inom fem olika temaområden som identifierats genom dialog med kommuner, regioner, forskning/akademi och företag. Här ligger särskilt fokus på metoder och processer som lämpar sig för teknikintensiva dataprojekt, vilket kan berika de enskilda lösningarna och stimulera datadelning. Varje temaområde består av konkreta case som behandlar olika frågor som partnerna utvecklar och testar tillsammans. Samtliga case har ett hållbarhetsfokus. 

Casen utgår från verkliga utmaningar och behov hos kommunerna och regionerna och är viktiga för att testa de metoder och processer som taskforcen utvecklar. Detta innebär att taskforcen får feedback på sin metod och kan förbättra den baserat på resultaten från casen. Samtidigt kan kommunerna och regionerna dra nytta av de tekniska och gröna lösningar som utvecklas i dessa case. 

FEM TEMAOMRÅDEN

Smarta byggnader 
Case inom smarta byggnader syftar till att öka hållbarheten i offentliga byggnader genom optimering på olika sätt. Till exempel kan det handla om att samla in omfattande data om byggnadens användning, som möjliggör utvecklingen av en digital tvilling. Med en digital tvilling kan byggnaden och dess energiförbrukning optimeras genom olika simuleringar.

Klimat/vatten 
På grund av klimatförändringar blir bland annat regnmängderna allt större, vilket kräver effektiv hantering, både för att undvika översvämningar och skador och för att kunna återanvända regnvatten inom till exempel bevattning. Temat fokuserar på att använda sensorer, kvalitativa data och hydrauliska modeller för att undersöka lämpliga lösningar som kan lösa dessa utmaningar. 

Stadsutveckling i 3D 
Kommunerna ska utveckla en 3D-stadsmodell som kan användas som visuellt underlag för beslutsfattande vid stadsutvecklingsprojekt. Modellen ska kunna belysa konsekvenserna av planerade projekt och kan användas som bedömningsverktyg både internt hos kommunen och i dialog med medborgarna. 

Stadens status
Att mäta stadens status handlar om processoptimering, till exempel genom intelligent vägunderhåll med hjälp av teknik och digitala lösningar. Genom digitalisering kan klimat- och miljöavtrycket – som är en konsekvens av stadens underhåll – minskas, och data från casen kan på så sätt användas för att utveckla verktyg för en bättre fungerande stad.

Mobilitet i stad och på landsbygd 
För en väl fungerande och effektiv mobilitet i stad och landsbygd är det viktigt att utvärdera och planera med relevant data. Temat syftar till att stärka bosättning, byliv och mobilitet – både i staden och på landsbygden – genom datadriven stads- och landsbygdsplanering.

DE GLOBALA MÅLEN

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som bland annat innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

I InnoTech – Taskforce bidrar vi till att uppfylla följande globala mål:  

PROJEKTET I KORTHET

Namn: InnoTech – TaskForce

Mål: Projektet har som mål att främja hållbara städer och lokalsamhällen genom smart digitalisering, öka konkurrenskraften för företag och främja forskningssynergier och hållbar utveckling i Öresundsregionen.

Tidsperiod: Projektet pågår mellan januari 2023 – december 2025

Projektpartners: Gate 21, Högskolan i Halmstad, Ängelholms kommun, RISE, Tomelilla kommun, AKiLAY, DTU Compute, Frederiksberg Kommune, Guldborgsund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Sjælland, Roskilde Universitet, We Build Denmark, Zealand Academy, Aarhus Kommune, DTU Construct, DTU Engineering Technology, och Gov Tech Midtjylland

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Fredrik Malmberg

Innovationsledare
0735 877 031

Gå med i vårt community

Kommuner och regioner är i behov av framtida lösningar för öppna data, sensordata, digitala tvillingar, och smart city-initiativ. I InnoTech – TaskForce:s gränsöverskridande community får du möjligheten till en direktkontakt med potentiella kunder. Nu letar vi efter fler bolag, från båda sidor av sundet, som vill bli medlemmar. Välkommen att bli en del av en växande rörelse som ligger i framkant när det kommer till digitala lösningar och de möjligheter de skapar! 

Ett medlemskap i InnoTech – TaskForce:s community är kostnadsfritt och syftar till att skapa ett samarbetsforum där bolag kan matchas ihop med de olika use case som projektet ska arbeta med under de närmaste åren. 

Hos oss och våra partners – kommuner, regioner, och universitet – finns en önskan att lära känna intressanta bolag. Vi vill lära oss vad som finns på marknaden idag och vad som är möjligt att genomföra inom en nära framtid. Samtidigt kan vi i projektpartnerskapet vara ett stöd i bolagets arbete framåt, både genom att knyta nya kontakter och bistå med förståelse för de behov som finns idag – och i framtiden. 

ETT MEDLEMSKAP GER DIG OCH DITT COMMUNITY

 • Kontakt med kunder 
  Möjlighet till samarbete inom fem utvalda fem arbetsområden tillsammans med Öresundsregionens kommuner och regioner 
 • Ökad synlighet 
  Få en dedikerad plats i våra sociala kanaler och bli en del av nyhetsflödet under projektet och få möjlighet att implementera dina lösningar i projektets olika use case. 
 • Expertis 
  Ta del av lokal, nationell, och EU-expertis på policynivå och utöka er omvärldsbevakning. 
 • Nätverk och ekosystem 
  Möt andra likasinnade medlemmar på communitymöten och bli en del av något större. 
 • Kompetenshöjning 
  Olika seminarier ger dig värdefulla insikter i datarelaterade utmaningar. 
 • Nya relationer 
  Lär känna nyckelpersoner som kan hjälpa bolaget framåt.

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Harry Håkansson

Innovationsledare, Affärsrådgivning
0733 598 357

Medlemmar i vårt community

ETT COMMUNITY FÖR FRAMTIDENS LÖSNINGAR

Lär känna medlemsföretagen i vårt community. De erbjuder en mängd olika digitala lösningar som är framtagna för att skapa en hållbar framtid. Bläddra bland våra medlemmars lösningar och låt oss veta om du inte hittar en lösning som uppfyller dina behov.

Coride Sweden
Metasolution
Sensative
Bintel
Swescan
CanaryBit
Agrodit
Vaquita Technologies
Univrses
Sensefarm
Gemit Solutions
TH1NG
FlowBelow
Bitoreq
Intelligent Bridge

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Harry Håkansson

Innovationsledare, Affärsrådgivning
0733 598 357