Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

CoAction Lund

Ta reda på mer

CoAction Lund är ett projekt som samlar ett stort antal aktörer för att genomgå en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt 2030. Lunds kommun leder projektet och förhoppningen är att bli en inspiration för andra städer som vill ställa om.

Persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och för att vi ska uppnå klimatneutralitet behöver de minska. Samtidigt behöver vi utveckla ett robust energisystem som möter framtidens behov. Nu adresserar vi dessa utmaningar i en gränsöverskridande satsning: CoAction. Satsningen samlar aktörer i innovationsstråket runt Brunnshög, Ideon och Medicon Village deltar, men även Tetra Pak och Alfa Laval från andra delar av Lund. Vid projektstart deltar över 25 aktörer: större arbetsgivare, fastighetsägare, myndigheter, energileverantörer och Lunds universitet. Projektet kommer att följas av forskare och andra städer och är tillsammans med Stockholm en av piloterna som utsetts av Vinnova.

MINSKAD BILTRAFIK OCH ETT EFFEKTIVARE ENERGISYSTEM

Innovationsstråket är ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik. För att området ska kunna växa och fortsätta vara en attraktiv plats för framtida medarbetare och företag behövs gemensamma åtgärder för att minska bilkörandet och få fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik. För att lyckas behöver vi samarbeta och genomföra gemensamma lösningar såsom införande av energigemenskaper och vidta åtgärder för att skapa förutsättningar samt uppmuntra val av hållbara och energieffektiva transporter. Den här problematiken har Lund gemensamt med många städer ute i världen, därför är det viktigt att vi sprider lösningar som genomförs här till andra.

DE GLOBALA MÅLEN

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som bland annat innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 

I CoAction Lund bidrar vi till att uppfylla följande globala mål: 

Mål 3: god hälsa och välbefinnande. Mål 7: Hållbar energi för alla. Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 11: hållbara städer och samhällen. Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: CoAction Lund

Mål:  Ett klimatneutralt Lund 2030

Tidsperiod: Start hösten 2023

Projektpartners: Lunds kommun, Axis Communications, Alfa Laval, Akademiska Hus, Camurus, Energy Opticon AB, LKP, Trivector Traffic, RISE Research Institutes of Sweden, Coride Sweden AB, Kraftringen, ViaEuropa, Wihlborgs Fastigheter, Blekingska nationen, EC2B Mobility AB, Skånetrafiken, Modity Energy Trading AB, ESS Inc., Lunds universitet, Future by Lund, Tetra Pak, Ideon Science Park, Trafikverket, RED GLEAD DISCOVERY, Medicon Village, LKF.

Finansiär: Vinnova

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Nina Hvitlock

Innovationsledare, Mobilitet
0708 460 210