Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Systeminnovation för aktiva skolresor

Ta reda på mer

I satsningen Systeminnovation för aktiva skolresor tar vi fram en ny, skalbar metod för att öka andelen resor till skolan med gång, cykel och andra färdsätt som inbegriper fysisk aktivitet till och från skolan. En förändring av resvanor har stor potential till en omfattande positiv effekt på klimatet och barns hälsa. Målet är att sprida och tillgängliggöra metoden till samtliga grundskolor i Sverige, med start i Skåne. 

Allt färre barn reser aktivt till skolan, det vill säga med ett färdsätt som innebär fysisk aktivitet som gång, cykling, skejting och sparkcykling. Beroende på årstid går eller cyklar 48 % av barnen i årskurserna F-9 till skolan, att jämföra med 97 % på 1980-talet. Detta beror i stor utsträckning på att fler använder bilen som färdmedel. Det ökande bilskjutsandet resulterar i konsekvenser för klimatet, i form av koldioxid- och partikelutsläpp, och för folkhälsan i form av minskad fysisk aktivitet, vilket i sin tur bidrar till ökad mental och fysisk ohälsa. Andelen barn i Sverige som inte är tillräckligt fysiskt aktiva har ökat dramatiskt de senaste 30 åren. En avgörande insats handlar därför om att vända trenden med barns resor till och från skolan. En förändring av resvanor har stor potential till en omfattande positiv effekt på klimatet och barns nuvarande, såväl som framtida, hälsa. 

FLER LÖSNINGSBÄRARE FÖR FRAMGÅNG

Skolan är inte ensam ansvarig för de resebeteenden som har uppstått och är på samma sätt inte ensam lösningsbärare. För att uppnå ett normskifte från bilskjutskulturen krävs en systemförändring. Den behöver ske genom att kraftsamla lösningsbärare och via ett gränsöverskridande systematiskt arbetssätt bryta ny mark utan för att för den sakens skull göra det svårt eller krångligt. I samarbete med Trivector Traffic vill Innovation Skåne bana väg och konkret visa hur ett komplext systemskifte kan bedrivas, spridas och skalas upp. Ett av de viktigaste målen med satsningen är att skapa en långsiktig förändring. För att säkra spridning förankras metoden under projektet hos en mångfald av olika lösningsbärare och intressenter.  

HUR VI GÅR TILLVÄGA OCH PROJEKTMÅL

I en innovationsprocess kommer flera befintliga initiativ att kombineras och kompletteras. Nuvarande kunskapsläge kommer sedan att tillgängliggöras i en normkreativ metod för ökad andel aktiva skolresor. Metoden, grundat i behov insamlade via innovationsgillen, ska i slutet av projektperioden tillämpas i fyra utvalda grundskolor (F-6) i Skåne; Lindesborgsskolan i Tomelilla, Sånnaskolan i Åhus, Västra Ramlösa skola och Vittra Landborgen i Helsingborg. Projektmålet är att andelen barn som går eller cyklar till skolan ska öka med 50 %.

DE GLOBALA MÅLEN

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som bland annat innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

I Systeminnovation för aktiva skolresor bidrar vi med att uppfylla nedanstående mål:

Mål 3: god hälsa och välbefinnande. Mål 4: god utbildning för alla. Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 11: hållbara städer och samhällen. Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Mål 17: genomförande och globalt partnerskap.

PROJEKTET I KORTHET

Namn: Systeminnovation för aktiva skolresor

Mål: Att med den framtagna metoden öka andelen barn (F-6) som går eller cyklar till skolan med 50 % på fyra olika grundskolor i Skåne och senare sprida och tillgängliggöra metoden till samtliga grundskolor i Sverige.

Tidsperiod: 1 september 2023 –  30 augusti 2026

Projektpartner: Trivector Traffic

Övriga partners: Tomelilla kommun, Kristianstad kommun, Helsingborgs stad, Lindesborgsskolan, Vittra Landborgen, Västra Ramlösa skola, Sånnaskolan. Fler partners kommer att tillkomma under projektets gång.

Finansiär: Vinnova

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL:

Nina Hvitlock

Innovationsledare, Mobilitet
0708 460 210