Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

Prevention barnfetma

Ett barn målar med röd färg
Ta reda på mer

Prevention barnfetma är ett nationellt initiativ som syftar till att förebygga övervikt och fetma bland barn mellan 0-6 år i Sverige. Projektet leds av SWElife och förutom Innovation Skåne deltar ytterligare 23 partnerorganisationer från hela landet. Initiativet utgör ett första nationellt mission-orienterat case med fokus på förebyggande hälsoinsatser och systemtransformation ur ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv.

Fetma är en sjukdom som orsakar såväl personligt lidande som samhällsekonomiska förluster. Barnfetma är ett stort samhällsproblem eftersom fetma som etableras i ung ålder tenderar att följa med in i vuxenlivet. Hela 60 procent av de barn som har övervikt eller fetma före puberteten kommer fortsätta att leva med det i vuxen ålder.

För att möta samhällsproblemet arbetar projektet utifrån en nollvision för barnfetma vid skolstart år 2030, dessa konkreta mål ska projektet uppnå:

  • Åstadkomma en systemtransformation, ökad investering och ekonomisk verksamhet inom förebyggande insatser
  • Kunna hantera data mellan Frisk-Risk-Sjuk mellan regioner och olika aktörer i Sverige
  • Markant minska andelen 0–6 åringar i Sverige med övervikt och fetma
  • Implementerade incitament, ersättnings- och affärsmodeller som främjar evidensbaserade, förebyggande insatser mot barnfetma

Arbetet i projektet är indelat i fem arbetspaket, som drivs nationellt med syfte att ta fram skalbara lösningar. Innovation Skåne är involverade i två av arbetspaketen, vi projektleder arbetspaketet Incitament, ersättnings- och affärsmodeller och deltar i arbetet med Best Practice. De fem arbetspaketen är:

  • Nationell koordinering
  • Best Practice
  • Grand Challenge
  • Mätning, Uppföljning och Datahantering
  • Incitament, Ersättningsmodeller och Affärsmodeller

Projektet i korthet

Namn: Prevention barnfetma

Mål: Förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar

Tidsperiod: Projektet pågår mellan åren 2020 och 2030

Partners: Projektet består av 24 formella partners från hälso- och sjukvården, akademin, näringslivet, offentlig sektor, idéburen sektor och individer samt ytterligare ca 40 aktörer som bidrar in i projektet. Formella partners är: Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Generation Pep, Göteborgs Universitet, HOBS, ICA, Innovation Skåne, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Lunds universitet – LU Innovation, Novo Nordisk, Region Skåne – Kunskapscentrum, barnhälsovård, Region Skåne – Regional utveckling, Region Västerbotten – Barnhälsovården, Region Östergötland – Folkhälso- och statistikenheten, RISE – Mobilitet och System, RISE – Mätteknik, SAS Institute, Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Stockholms universitet – Institutionen för data- och systemvetenskap, Uppsala universitet – Institutionen för medicinsk cellbiologi, Västra Götalandsregionen – Barnmedicin.