Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
0

TIDIG UPPTÄCKT OCH BEHANDLING AV OSTEOPOROS

Ta reda på mer

I projekt Osteoporoskollen tar vi oss an utmaningar inom osteoporosvårdkedjan, både lokalt och regionalt. Samtidigt bygger vi en process och ett sammanhang där lösningar för identifiering och behandling av osteoporos kan implementeras och spridas.

Det finns redan flera byggstenar i Region Skånes digitala portfölj men dessa behöver anpassas och implementeras. På marknaden finns ytterligare ett antal verktyg där några behöver utvecklas i samverkan med andra aktörer.

När alla verktyg samlas i en och samma plattform – det vi har valt att kalla Osteoporoskollen – kan vi bättre optimera nyttan och skapa förutsättningar för en bra vårdprocess och uppföljning. Plattformen kan liknas vid en digital fraktur/osteoporoskoordinator som bistår vid identifiering av riskindivider för osteoporos, samt ger stöd vid behandlingsplanering genom att erbjuda en patient- och processöversikt, kliniskt beslutsstöd och datainsamling.

Inom ramen för projektet identifierades de grupper som lever med den tysta sjukdomen osteoporos men ännu inte identifierats, diagnostiserats och behandlats som ”Patient okänd”. Det kan röra sig om personer som ännu inte märkt av besvär eller som drabbats av mindre allvarliga frakturer som inte fångats upp i frakturkedjan trots kontakt med vården. Det kan också vara personer med besvär till följd av osteoporosrelaterade kotkompressioner som inte fångats av vården som därmed inte aktiverat frakturkedjan.

Om Osteoporoskollen kan hitta nya och effektiva vägar för att främja tidig upptäckt av ”Patient okänd” och initiera utredning med DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) och förebyggande behandling (läkemedel och stöd kring levnadsvanor) kan vi arbeta mer proaktivt och mycket lidande undvikas – samtidigt som det för med sig stora besparingar avseende såväl vårdkostnader som antalet vårdplatser.

Projektet i korthet

Namn: Osteoporoskollen

Tidsperiod: 2021-01-30- 2023-10-31

Projektets övergripande mål: Genom ny teknik och nya arbetssätt åstadkomma ett systemskifte för tidig upptäckt och behandling av osteoporos.

Finansiär: Region Skåne

Projektpartners: Ängelholms Sjukhus, VO Rehabilitering, Region Skåne och Innovation Skåne.

FÖR MER INFORMATION, HÖR AV DIG TILL: 

Ulrika Björck

Innovationsledare
0733 931 813